KUNDEVALGMØTE I RINDAL SPAREBANK

I henhold til vedtektene i Rindal Sparebank skal bankens kunder i 2024 velge to representanter til forstanderskapet for 4 år.

Dette skjer i et eget KUNDEVALGMØTE 

TORSDAG 29.02.2024 KL. 19.00 I BANKENS MØTEROM

 

I bankens vedtekter og valginstruksen står det følgende om hvem som har stemmerett:

«Sparebankens myndige kunder som er bosatt i Rindal kommune er stemmeberettiget ved valg av kundenes medlemmer til sparebankens forstanderskap.»

«Innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner, er valgbare og har stemmerett.»

Alle stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater. Forslagene må være banken i hende innen torsdag 15.02.24 og inneholde navn, fødselsår – og dato, yrke og fullstendig adresse.

I tillegg vil det bli holdt en orientering om Rindal Sparebank og status etter regnskapsåret 2023. 

Det serveres kaffe og bløtkake.

 

Petter Baalsrud

Leder i Forstanderskapet.